BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm./,

Położenie nieruchomości – Pisz, ul. Gizewiusza,
Numer działki –  362/1,
Numer KW – OL1P/00012877/9,
Powierzchnia nieruchomości – 9 m²,
Opis nieruchomości – teren wraz z budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 9 m²,
Roczna wysokość czynszu – 148,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.
1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XLIII/460/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie wydzierżawiania nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonym na planie jako jednostka A1ZP zatwierdzonym uchwałą Nr XLVII/530/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 31 marca 2006r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pisz w rejonie ulic Tadeusza Kościuszki i Mikołaja Kopernika oznaczonego na planie jako jednostka A1ZP ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 76, poz. 1354 z dnia 9 czerwca 2006r. stanowi obszar oznaczony symbolem 10U – teren istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego. 
3. Czynsz za wydzierżawioną nieruchomość należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 09.05.2022 r. do dnia 30.05.2022 r.

 

Data powstania: poniedziałek, 9 maj 2022 08:10
Data opublikowania: środa, 11 maj 2022 08:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 31 maj 2022 07:14
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 118 razy