BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

WYKAZ

nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z późn. zm./,


Położenie nieruchomości – obręb Szczechy Wielkie, gmina Pisz,
Numer działki – 35/2,
Numer KW – OL1P/00013734/2,
Powierzchnia nieruchomości – 7100 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony do użytkowania na cele rolne,                            
Roczna wysokość czynszu – 390,00 zł. 


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42) do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie zatwierdzonym uchwałą Nr XXIII/252/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 kwietnia 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szczechy Wielkie (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 89 poz. 1067) przeznaczona jest w części na cele projektowanych usług z preferencją dla usług publicznych z dopuszczeniem funkcji mieszkalnej, w części określona jest jako lasy i zadrzewienia oraz zieleń izolacyjna związana z drogą główną.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 05.05.2022 r. do dnia 26.05.2022 r.


 

Data powstania: czwartek, 5 maj 2022 08:22
Data opublikowania: piątek, 6 maj 2022 08:18
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 323 razy