BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży (Wiartel)

W Y K A Z

 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do sprzedaży  zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Wiartel,
Numer działki –  8,
Numer KW – OL1P/00013025/9,Powierzchnia nieruchomości – 300 m2,
Opis nieruchomości – nieruchomość niezabudowana,
Cena nieruchomości – 120.000 zł + 23% podatku VAT

 1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem stanowi własność Gminy Pisz. Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/427/22 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz, została przeznaczona do sprzedaży.
 2. Sprzedaż nieruchomości nastąpi w drodze przetargu.
 3. W/w nieruchomość jest wolna od obciążeń.
 4. Brak jest zobowiązań, których przedmiotem jest nieruchomość
 5. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XIX/201/08 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie wsi Wiartel, obejmujący teren byłej fermy zwierząt futerkowych i tereny do niej przyległe (Dzienik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 1235) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 012 KDW – teren dróg wewnętrznych.
 6. Przeniesienie prawa własności nastąpi w formie umowy notarialnej sporządzonej w Kancelarii Notarialnej w Piszu po sporządzeniu protokołu z przetargu.
 7. Nabywca uiści należność stanowiącą cenę sprzedaży nieruchomości ustaloną w przetargu w drodze jednorazowej wpłaty najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego na konto Urzędu Miejskiego w Piszu nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko - Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
 8. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu, złożyć wnioski o nabycie nieruchomości.
 9. Właściciel nieruchomości będzie wnosić opłaty adiacenckie w przypadku wybudowania dodatkowych urządzeń infrastruktury komunalnej.
 10. Okazanie granic nieruchomości nastąpi staraniem i na koszt nabywcy.
 11. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 22 marca 2022 r. do dnia 12 kwietnia 2022 r.
Data powstania: czwartek, 24 mar 2022 15:02
Data opublikowania: czwartek, 24 mar 2022 15:05
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 479 razy