BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (Pisz 1)

W Y K A Z
 
nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, przeznaczonej do wydzierżawienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r.  poz. 1899 z późn. zm.)

Położenie nieruchomości – obręb Pisz 1,
Numer działki –  cz. 495/3,
Numer KW – OL1P/ 00043097/3,
Powierzchnia nieruchomości –  2 m²,
Opis nieruchomości – teren przeznaczony pod  tablicę reklamową o pow. 8 m2,
Roczna  wysokość czynszu –  2.640,00 zł + 23% podatku VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT.


1. Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest, zgodnie z Uchwałą Nr XVII/167/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2007 r. w sprawie określenia zasad wydzierżawiania nieruchomości będących własnością Gminy Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2008 r. Nr 2, poz. 42), do wydzierżawienia w drodze      bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr XVI/139/15 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 października 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miasta Pisz i w obrębie Jagodne w sąsiedztwie rzeki Pisy i dróg krajowych Nr 58 (ul. Mecenasa Andrzeja Stefana Mireckiego i ul. Kwiatowa) oraz Nr 63 (ul. Warszawska) (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko - Mazurskiego poz. 4389) położona jest na obszarze oznaczonym symbolem 24 KP – teren parkingu.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do  dnia  30 września każdego roku  na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym O/Pisz.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni t.j. od dnia 17 lutego 2022 r. do dnia 10 marca 2022 r.

Data powstania: środa, 16 lut 2022 15:07
Data opublikowania: czwartek, 17 lut 2022 13:32
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Marcin Ilewicz
Artykuł był czytany: 260 razy