BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

K O M U N I K A T

w sprawie wprowadzenia ograniczeń w obsłudze bezpośredniej w Urzędzie Miejskim w Piszu w związku z wystąpieniem stanu epidemii

Z uwagi na zagrożenie zdrowia publicznego wirusem SARS-CoV-2 i w celu zminimalizowania dalszego rozprzestrzeniania się choroby COVID-19

do dnia 3 maja 2021 r.
wprowadza się czasowe ograniczenie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Piszu.

Zarządza się zamknięcie budynków Urzędu Miejskiego w Piszu dla bezpośredniej obsługi interesantów.

 Załatwiane będą wyłącznie sprawy niezbędne (wydawanie aktów zgonu, wydawanie dowodów osobistych), oraz będą realizowane zadania publiczne, jeżeli wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo też zaniechanie ich wykonywania mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia, poważną szkodę dla interesu społecznego lub niepowetowaną szkodę materialną.

 Sprawy wymagające natychmiastowego, niezwłocznego załatwienia, dla których przepisy prawa wymagają osobistej obecności, będą załatwiane po uprzednim umówieniu wizyty w Urzędzie, na podstawie zgłoszenia dokonanego wcześniej telefonicznie, pisemnie lub w formie elektronicznej (e-mail, e-PUAP).

Obywatele we wszystkich sprawach prowadzonych przez Urząd Miejski w Piszu mogą kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie i mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 7.15 – 15.15 lub przesyłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

Wszelkie dokumenty, wnioski, podania i faktury powinny być składane w formie elektronicznej za pomocą platformy e-PUAP lub pocztą elektroniczną (e-mail), albo w formie papierowej przez wrzucenie ich do specjalnej skrzynki, umieszczonej na klatce schodowej wewnątrz budynku Urzędu, dostępnej w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowa informacja dotycząca numerów telefonów i adresów e-mail dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu http://www.bip.pisz.hi.pl

Kasa w Urzędzie Miejskiego w Piszu będzie zamknięta. Wszelkie wpłaty i wypłaty dokonywane będą wyłącznie w formie bankowości elektronicznej lub w placówce Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Piszu, prowadzącego bankową obsługę Urzędu Miejskiego w Piszu.

Osoby załatwiające sprawy w Urzędzie Miejskiemu w Piszu zobowiązane są 
przestrzegać reżimu sanitarnego
i stosować  się do poleceń pracowników Urzędu.

 Przepraszamy za utrudnienia związane z wprowadzonymi zmianami.

 NUMERY KONTAKTOWE DO URZĘDU MIEJSKIEGO w PISZU

URZĄD STANU CYWILNEGO - Zgłoszenie urodzenia dziecka oraz odpis z aktu stanu cywilnego można wykonać przez profil zaufany - www.epuap.gov.pl.
Interesanci będą przyjmowani tylko w nagłych sytuacjach – sporządzenie aktu zgonu.
W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 87 423 28 96.

Apelujemy by poniższe sprawy załatwiać za pośrednictwem strony internetowej www.obywatel.gov.pl.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu telefonicznego:

  • sprawy meldunkowe - tel. 87 42 41 219
  • sprawy z zakresu dowodów osobistych - tel 87 42 41 220
  • wniosek o wpisanie do rejestru wyborców i spisu wyborców- tel. 87 42 41 219
  • wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej ceidg.gov.pl -tel. 87 42 41 208
  • w sprawach podatkowych – tel. 87 42 41 212, 87 42 41 213
  • w innych sprawach – tel. 87 423 52 10
Data powstania: piątek, 26 mar 2021 14:49
Data opublikowania: piątek, 26 mar 2021 14:59
Data przejścia do archiwum: piątek, 4 cze 2021 07:57
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 15193 razy