BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Usunięcie drzewa

            Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247), Burmistrz Pisza podaje do publicznej wiadomości, że w dniu
19 marca 2021 r.  zostało wszczęte postępowanie w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzewa rosnącego w pasie drogowym drogi powiatowej nr 4640N – ul. Wojska Polskiego w Piszu. 

            Zgodnie z art. 83a ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z  2020 r. poz. 55 z późn. zm.)  Burmistrz Pisza jest organem właściwym do rozpatrzenia przedmiotowej sprawy.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, pokój nr 38.

Ewentualne uwagi czy wnioski mogą być wnoszone:

  1)   w formie pisemnej;

  2)   ustnie do protokołu;

  3)   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

w terminie 30 dni od daty niniejszego ogłoszenia.

            Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Pisza.

            Żadne wnioski i zarzuty po upływie powyższego terminu nie będą przyjęte.

Uwagi lub wnioski złożone po upływie powyższego terminu, pozostawia się bez rozpatrzenia.

         Niniejsze ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu oraz umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu od dnia 24.03.2021 r.  do dnia 22.04.2021r.

Data powstania: środa, 24 mar 2021 08:32
Data opublikowania: środa, 24 mar 2021 15:57
Data przejścia do archiwum: piątek, 23 kwi 2021 08:43
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 622 razy