BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

OBWIESZCZENIE ZPN.6733.7.2021.TP

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

       Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm./

 

zawiadamiam,

że w dniu 15.03.2021 r. na wniosek

 

Gminy Pisz

ul. Gustawa Gizewiusza 5

12-200 Pisz

                                    

Burmistrz Pisza wydał decyzję Nr 7/21 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, której przedmiotem są roboty budowlane na terenie stadionu miejskiego w Piszu (modernizacja stadionu) na działce o nr geodezyjnym 199 w obrębie Pisz 2, w zakresie:

- roboty budowlane (modernizacja) w obrębie istniejącego boiska piłkarskiego trawiastego wraz z bieżnią wielotorową o nawierzchni poliuretanowej i towarzyszącymi urządzeniami i 

  instalacjami,

- roboty budowlane (modernizacja) w obrębie boiska wielofunkcyjnego i nawierzchni poliuretanowej z małą trybuną o konstrukcji stalowej na około 150 miejsc siedzących i 

  towarzyszącymi urządzeniami i instalacjami,

- budowa budynku administracyjno – szatniowego w miejscu po rozbiórce istniejącego budynku,

- budowa budynku magazynowego,

- montaż bezdotykowej kompaktowej toalety publicznej – 2 szt.,

- przebudowa istniejącej trybuny na trybunę około 610 miejscami siedzącymi wraz z budynkiem spikera na koronie trybuny, 

- przebudowa i rozbudowa istniejących nawierzchni ciągów pieszo – jezdnych i dróg dojazdowych na nowe nawierzchnie utwardzone i parkingi do obsługi obiektów stadionu,

- regeneracja i uzupełnienie pozostałych terenów wokół obiektów stadionu trawnikami z nasadzeniami jako zieleni niskiej ozdobnej i drzewkami ozdobnymi w częściach obrzeżnych  

  działki.

 

Z treścią decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, w Wydziale Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości, pok. Nr 63 w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.bip.pisz.hi.pl i przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu, przy ul. Gustawa Gizewiusza 5.

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Piszu z siedzibą w 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 – 42 41 200, email: pisz@home.pl
  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem email: inspektor@pisz.home.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe takie jak nr telefonu/adres e-mail przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, c i e ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji,
  • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do cofnięcia zgody,
  • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować niemożliwością kontaktu ze strony Urzędu drogą teleinformatyczną.
Data powstania: wtorek, 16 mar 2021 11:18
Data opublikowania: wtorek, 16 mar 2021 12:36
Opublikował(a): Tomasz Polewaczyk
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 509 razy