BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o decyzji zezwalającej na usunięcie drzew

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r.,  poz. 283 z późn. zm.),

INFORMUJĘ 

o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew z pasa drogowego dróg  powiatowych nr: 1662N, 1660N i 1666N.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5 pok. nr 38 oraz w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających dane o środowisku na stronie: https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d%20Miejski%20w%20Piszu

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Piszu na stronie www.pisz.pl/bip oraz przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Piszu przy ul.Gizewiusza 5.

Data powstania: piątek, 12 mar 2021 09:34
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2021 09:53
Data przejścia do archiwum: piątek, 26 mar 2021 08:43
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Krystyna Marcińczyk
Artykuł był czytany: 518 razy