BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wykaz

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz przeznaczonej do wydzierżawienia

Położenie nieruchomości – obręb Borki, gmina Pisz,
Numer działki – cz. 14/11,
Numer KW – OL1P/00032417/3,
Powierzchnia nieruchomości – 20 m²,
Opis nieruchomości – teren pod drewnianym budynkiem garażowym – boks nr 15,
Roczna wysokość czynszu – 160,00 zł + 23 % VAT. Wysokość czynszu ulegnie zmianie w przypadku zmiany stawki podatku VAT.

1 Nieruchomość objęta niniejszym wykazem przeznaczona jest do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 2 lat.
2. W/w nieruchomość zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz stanowi obszar zabudowy wielorodzinnej, budynków gospodarczych i kotłowni. Położona jest na obszarze gdzie brak jest planu zagospodarowania przestrzennego.
3. Czynsz za wydzierżawiony teren należy uiszczać w terminie do 30 września każdego roku na konto Urzędu Miejskiego w Piszu Nr 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 w Warmińsko – Mazurskim Banku Spółdzielczym.
4. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od dnia 01.03.2021r. do dnia 22.03.2021r.

 

Data powstania: poniedziałek, 1 mar 2021 07:21
Data opublikowania: poniedziałek, 1 mar 2021 11:11
Data przejścia do archiwum: wtorek, 23 mar 2021 14:31
Opublikował(a): Ewa Ostrowska
Zaakceptował(a): Ewa Rogowska
Artykuł był czytany: 407 razy