BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

O B W I E S Z C Z E N I E

o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”.
Na podstawie art. 39 w związku z art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w ramach sporządzania „ Projektu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz”. Dokumenty sprawy wyłożone są do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz. Z dokumentacją można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Piszu w pokoju numer 35 w dniach od 5 marca 2012 r. do 26 marca 2012 r. w godzinach od 11.00 do 13.00. Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski kierowane do Burmistrza Pisza w dniach od 5 marca 2012 r. do 26 marca 2012 r. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.) na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, lub e-mail: pisz@home.pl w terminie do dnia 26 marca 2012 r. Uwagi i wnioski złożone po dniu 26 marca 2012 r. pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w związku ze sporządzaniem „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pisz” jest Burmistrz Pisza.
Data powstania: piątek, 2 mar 2012 13:09
Data opublikowania: piątek, 2 mar 2012 13:26
Data przejścia do archiwum: wtorek, 27 mar 2012 10:48
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1997 razy