BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o stanie mienia komunalnego

Stan mienia komunalnego na dzień 14 listopada 2008 r.

I. Grunty stanowiące własność Gminy Pisz. Ogólna powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Pisz wynosi 1185,9 ha z tego:: 1) grunty będące w użytkowaniu wieczystym osób prawnych i osób fizycznych – 113,7 ha, 2) grunty stanowiące zasób mienia komunalnego Gminy – 1072,2 ha Nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego osób prawnych i osób fizycznych stanowią: grunty zabudowane i przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 58,9 ha, grunty pracowniczych ogrodów działkowych o powierzchni 54,8 ha, Nieruchomości tworzące zasób mienia komunalnego Gminy stanowią: tereny przeznaczone pod zabudowę o powierzchni 212,5 ha, tereny zabudowane o powierzchni 60,8 ha, cmentarze o powierzchni 30,0 ha, tereny rekreacyjne, w tym działki pod zabudowę letniskową, tereny zieleni, kąpieliska, o powierzchni 89,9 ha, boiska sportowe o powierzchni 13,1 ha, tereny pod usługi turystyczne o powierzchni 38,8 ha, tereny infrastruktury technicznej o powierzchni 4,9 ha, tereny rolne, leśne i zadrzewione o powierzchni 144,1 ha, tereny inne (grzebowiska zwierząt, żwirownie, wysypiska) o powierzchni 35,2 ha, drogi o powierzchni 442,9 ha. Przeznaczenie gruntów określono w oparciu o obowiązujące plany zagospodarowania przestrzennego opracowane dla części obszaru gminy oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Pisz. W skład nieruchomości zasobu wchodzą: 1. grunty będące w zarządzie, użytkowaniu i władaniu osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o powierzchni 5,2 ha, stanowiące tereny niezbędne do prowadzenia statutowej działalności tych jednostek, w tym: Ośrodek Profilaktyki i Terapii w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki i miejsce jej działalności, Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piszu, zarząd nieruchomością zabudowaną stanowiącą siedzibę jednostki oraz nieruchomościami związanymi z prowadzeniem działalności w zakresie upowszechniania sportu i rekreacji między innymi stadion, pływalnia, plaża miejska, Suwalskie Towarzystwo Miłośników Muzyki w Suwałkach, zarząd nieruchomością zabudowaną pełniącą funkcję ogniska muzycznego, Samorząd Mieszkańców Wsi Jeże, zarząd nieruchomością nie- zabudowaną, wykorzystywaną dla potrzeb mieszkańców, 2. grunty będące przedmiotem dzierżawy osób prawnych i osób fizycznych o powierzchni 136,5 ha, w tym: powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rolne wynosi 110,2 ha, powierzchnia gruntów zabudowanych garażami wynosi 0,2 ha, powierzchnia gruntów pod hangarami wynosi 0,2 ha, powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele związane z działalnością gospodarczą wynosi 14,8 ha, powierzchnia dzierżawionych działek siedliskowych wynosi 1,1 ha, powierzchnia gruntów dzierżawionych na cele rekreacyjne i wypoczynkowe wynosi 2,0 ha, powierzchnia gruntów pozostałych wynosi 8,0 ha. 3. grunty stanowiące przedmiot użyczenia o powierzchni 1,1 ha, w tym: nieruchomość zabudowana wykorzystywana na cele prowadzenia działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej o powierzchni 0,5 ha, nieruchomość zabudowana będąca przedmiotem użyczenia na cele prowadzenia Gimnazjum Katolickiego o powierzchni 0,2 ha, nieruchomości infrastruktury technicznej (studnie głębinowe, hydrofornie, oczyszczalnia ścieków) o powierzchni 0,4 ha. 4. grunty pozostałe. Powierzchnia gruntów przekazanych w formie aportu rzeczowego jednoosobowym spółkom Gminy wynosi 12,5 ha, w tym na rzecz: Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. 0,7 ha, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. 8,6 ha, Piskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. 0,2 ha, Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 1,9 ha, II. Budynki na terenie miasta i gminy. Ogólna ilość budynków - 316, w tym: budynki mieszkalne 128, budynki użytkowe (gospodarcze) 148, obiekty szkół i przedszkoli 14, obiekty sportowe 3, pozostałe 23.

Data powstania: środa, 11 sty 2012 07:20
Data opublikowania: środa, 11 sty 2012 08:52
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 3088 razy