BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 32/04

Burmistrza Gminy i Miasta Pisz z dnia 31 marca 2004r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Na podstawie art.128 ust 2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz.594, Nr 96 poz.874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, z 2004r.Nr 19, poz.177) i art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 , zm: z 2002r Nr 23, poz 220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568) oraz § 10 pkt.2 Uchwały Nr XIX/225/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie budżetu na 2004r.

Burmistrz Gminy i Miasta zarządza co następuje:
§ 1
Dokonuje się zmian w planie wydatków:
- zwiększa się plan wydatków o 32.755,00 zł
- zmniejsza się plan wydatków o 32.755,00 zł.
zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1.Plan dochodów ogółem : 34.924.519,00 zł
2.Plan wydatków ogółem : 36.206.719,00 zł

§ 3

1.Deficyt budżetu gminy wynosi 1.282.200,00 zł.
2. Część dochodów w wysokości 712.500,00 zł. przeznacza się na spłaty rat pożyczki.
3. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy jest pożyczka z NFOŚiGW w wysokości 1.994.700,00 zł.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta.
§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Pliki do pobrania:
Data powstania: czwartek, 1 kwi 2004 10:24
Data opublikowania: czwartek, 1 kwi 2004 10:26
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 30 mar 2009 14:52
Opublikował(a): Aldona Klimek
Zaakceptował(a): Aldona Klimek
Artykuł był czytany: 3401 razy