BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji

Naczelnik Wydziału - Anna Michalak
pok. nr 53
tel. 87 730 98 53; centrala wew. 853

sprawy meldunkowe
pok. nr. 26
tel. 87 424 12 19; centrala wew. 219
dowody osobiste
pok. nr. 28
tel. 87 424 12 20; centrala. wew. 220
tel. 87 424 12 32; centrala. wew. 232
działalność gospodarcza
pok. nr. 57
tel. 87 424 12 08; centrala wew. 208
organizacje pozarządowe, świetlice wiejskie
pok. nr 55
tel. 87 424 12 07; centrala wew. 207

Do zadań Wydziału Spraw Obywatelskich i Promocji należy w szczególności:
 1. Dokonywanie zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i pobyt czasowy,
 2. Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców i cudzoziemców oraz rejestru dowodów osobistych,
 3. Prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców,
 4. Prowadzenie rejestru wyborców i sporządzanie spisów wyborców,
 5. Udostępnianie danych z rejestru mieszkańców i cudzoziemców,
 6. Prowadzenie spraw związanych ze spisem ludności,
 7. Prowadzenie spraw z zakresu repatriacji,
 8. Wydawanie dowodów osobistych,
 9. Prowadzenie i udostępnianie danych z rejestru dowodów osobistych,
 10. Przekazywanie dyrektorom szkół informacji o aktualnym stanie i zmianach w ewidencji dzieci i młodzieży w wieku 3 - 18 lat,
 11. Prowadzenie postępowań wyjaśniających i orzekanie w sprawach meldunkowych,
 12. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych opracowań związanych z ruchem ludności,
 13. Przekazywanie korespondencji konsularnej dla mieszkańców,
 14. Prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w zakresie prowadzonych zbiorów,
 15. Prowadzenie spraw dotyczących zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 16. Przygotowywanie programów wspierających rozwój przedsiębiorczości,
 17. Współdziałanie z samorządem gospodarczym, organizacjami pracodawców oraz innymi organizacjami przedsiębiorców,
 18. Wykonywanie zadań z zakresu obsługi ewidencji działalności gospodarczej,
 19. Prowadzenie spraw dotyczących zarobkowego przewozu osób i rzeczy należących do właściwości Gminy z zakresu ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym,
 20. Prowadzenie spraw dotyczących ewidencji obiektów prowadzących usługi hotelarskie
  w zakresie należącym do właściwości Gminy,
 21. Prowadzenie spraw i udział w pracach związanych z promocją Gminy w kraju i za granicą, w tym prowadzenie polityki informacyjnej Burmistrza, a w szczególności:
  a) organizowanie dziennikarzom kontaktu z kierownictwem Urzędu i kierownikami jednostek organizacyjnych Gminy,
  b) upowszechnianie informacji o działalności Gminy i Urzędu,
  c) sporządzanie dokumentacji fotograficznej wydarzeń związanych z Urzędem i Gminą oraz jej jednostkami podległymi,
  d) organizowanie i prowadzenie konferencji prasowych,
  e) udzielanie informacji do prasy,
  f) umieszczanie w prasie ogłoszeń, anonsów, nekrologów, itp.,
  g) reagowanie na krytykę prasową dotyczącą działalności Burmistrza i Urzędu.
 22. Przygotowywanie i dystrybucja materiałów promocyjnych o mieście Pisz i Gminie,
 23. Współpraca w zakresie promocji z instytucjami na poziomie regionalnym i krajowym,
 24. Redagowanie i administrowanie strony internetowej pisz.pl, prowadzenie profilu Urzędu na portalach społecznościowych, aplikacji mobilnej oraz bieżące wprowadzanie i aktualizowanie danych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w zakresie swojej działalności.
 25. Udział w targach i innych imprezach promujących Gminę,
 26. Prowadzenie spraw kontaktów zagranicznych Gminy we współpracy z właściwymi Wydziałami, a w szczególności organizacja kontaktów z miastami partnerskimi,
 27. Organizacja konkursów w zakresie działania Wydziału,
 28. Organizacja wystaw,
 29. Współudział w realizacji programów radiowych i telewizyjnych promujących Gminę,
 30. Prowadzenie spraw dotyczących herbu Gminy,
 31. Prowadzenie bazy danych o Gminie i popularyzowanie jej na rynku krajowym i zagranicznym, w tym prowadzenie centrum dokumentacji prasowej, zarządzanie bazami danych: mediów ogólnopolskich, organizacji pozarządowych, organizacji społecznych i środowiskowych oraz szkół wyższych i jednostek naukowo-badawczych.
 32. Przygotowywanie i nadzór nad realizację umów z partnerami oraz obsługi delegacji miast partnerskich,
 33. Archiwizacja publikacji prasowych,
 34. Prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad:
  a) Zespołem Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu,
  b) placówkami oświatowymi, których organem prowadzącym jest Gmina, w zakresie nienależącym do kompetencji Zespołu Ekonomicznej Obsługi Szkół i Przedszkoli w Piszu,
  c) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Piszu,
  d) Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Piszu,
  e) Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii w Piszu,
  f) Muzeum Ziemi Piskiej w Piszu,
  g) Piskim Domem Kultury w Piszu,
  h) Miejsko-Gminną Biblioteką Publiczną w Piszu,
  i) Piskim Zakładem Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu.
 35. Rejestracja i prowadzenie ewidencji samorządowych instytucji kultury,
 36. Opiniowanie w sprawach tworzenia, łączenia i likwidacji samorządowych instytucji kultury,
 37. Przygotowywanie projektów uchwał w sprawie nadania statutów samorządowym instytucjom kultury,
 38. Opiniowanie programów działania samorządowych instytucji kultury,
 39. Inspirowanie i wspieranie działalności kulturalnej w Gminie,
 40. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie upowszechniania kultury i kultury fizycznej,
 41. Koordynowanie organizowanych w Gminie imprez kulturalnych,
 42. Przyjmowanie zawiadomień o organizowaniu imprez artystycznych lub rozrywkowych,
 43. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń albo zakazem organizowania imprez masowych kulturalnych i sportowych,
 44. Prowadzenie spraw dotyczących wyróżniania osób szczególnie zasłużonych dla Gminy,
 45. Programowanie działań mających na celu upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 46. Współdziałanie w rozwoju kultury fizycznej ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, sportu i turystyki,
 47. Współpraca ze szkołami w zakresie organizacji imprez sportowych, inicjowanie ich działań i ich koordynacja,
 48. Współdziałanie z właściwymi jednostkami i organizacjami w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa osób kąpiących się, pływających i uprawiających sporty wodne,
 49. Współorganizowanie imprez sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy,
 50. Prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród i wyróżnień Burmistrza w dziedzinie kultury fizycznej,
 51. Współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 52. Prowadzenie w zakresie działania Wydziału spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych i ich dokumentacji w myśl ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 53. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem świetlic wiejskich i boisk wiejskich, w tym z przeglądami technicznymi budynków świetlic oraz wycinką drzew
  i gospodarowaniem drewnem z terenów przy świetlicach wiejskich i boiskach wiejskich,
 54. Nadzór nad prowadzeniem systemu informacji oświatowej z zakresu właściwości Gminy, o którym mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej,
 55. Prowadzenie spraw dotyczących zgromadzeń publicznych,
 56. Współpraca z organami sprawiedliwości, Policją i organizacjami społecznymi w zakresie utrzymania bezpieczeństwa i porządku,
 57. Koordynowanie wszelkich działań związanych z realizowanymi przez Wydział projektami dofinansowanymi ze źródeł zewnętrznych,
 58. Dbałość o tablice ogłoszeń jednostek pomocniczych na terenie gminy Pisz,
 59. Koordynacja pracy skazanych kierowanych do prac w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne na terenach wiejskich,
 60. Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Sołeckim, z wyłączeniem przygotowywania, realizacji i nadzorowania inwestycji i remontów inwestycyjnych,
 61. Prowadzenie ewidencji analitycznej zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 62. Prowadzenie spraw związanych z Kartą Dużej Rodziny,
 63. Prowadzenie spraw związanych z informacją turystyczną, z wyłączeniem spraw należących do właściwości Piskiego Domu Kultury,
 64. Prowadzenie spraw związanych z udziałem Gminy w Związku Gmin ,,Pisa-Narew",
 65. Wykonywanie zadań z zakresu zdrowia poprzez:
  a) współpracę z jednostkami realizującymi zadania własne gminy w zakresie profilaktyki i ochrony zdrowia (pozyskiwanie środków finansowych),
  b) udział w pracach komisji/zespołów tworzących programy z zakresu zdrowia,
  c) sporządzanie sprawozdań zbiorczych z zakresu zdrowia,
  d) współpracę z innymi jednostkami niepodlegającymi Gminie Pisz w zakresie zdrowia.
Data powstania: poniedziałek, 23 gru 2019 12:16
Data opublikowania: poniedziałek, 23 gru 2019 12:37
Opublikował(a): Andrzej Kurpiewski
Zaakceptował(a): Andrzej Kurpiewski
Artykuł był czytany: 4083 razy