BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do rejestru wyborców

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

Wypełniony i podpisany wniosek oraz następujące załączniki:
1.Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy.
2.Pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Opłaty:

Wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Decyzję o wpisaniu lub o odmowie wpisania do rejestru wydaje się w terminie do 5 dni od dnia wniesienia wniosku.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem wójta/burmistrza w terminie 3 dni od daty doręczenia decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Do rejestru wyborców z urzędu wpisywani są wyborcy zameldowani na pobyt stały na obszarze gminy.
1. Do rejestru wyborców w części A na własny wniosek mogą dopisać się:
a. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały.
b. Wyborcy nigdzie nie zamieszkali, przebywający stale na obszarze gminy.
c. Wyborcy stale zamieszkali na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres ich zameldowania na pobyt stały.
2. Do rejestru wyborców w części B na własny wniosek mogą wpisywać się obywatele Unii Europejskiej niebędący obywatelami polskimi, stale zamieszkali na obszarze gminy.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319)
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2017 r. poz. 1316 z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

wtorek, 15 maj 2012 09:34

Data zatwierdzenia

wtorek, 15 maj 2012 09:46
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 15 maj 2012 09:34
Data upublicznienia: wtorek, 15 maj 2012 09:46
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Elżbieta Jedynak
Artykuł był czytany: 1933 razy
Ilość edycji: 3