BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania/zameldowania

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji; pok. nr 26; tel. 87 424 12 19

Wymagane dokumenty

Do postępowania o wymeldowania:
- Podanie (druk w załączeniu).
- Potwierdzenie uiszczenia opłaty skarbowej.
- Kserokopia tytułu prawnego do lokalu (umowa najmu, akt notarialny, przydział…).

Do postępowania o zameldowanie:
- Podanie o zameldowanie (druk w załączeniu).
- Formularz zgłoszenia pobytu stałego lub czasowego (do pobrania w odpowiednich zakładkach).

Opłaty:

Opłatę skarbową w wysokości 10 zł należy uiścić na konto Urzędu Miejskiego w Piszu

28 9364 0000 2002 0007 2065 0001

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

W ciągu miesiąca, w sprawach szczególnie skomplikowanych w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania z możliwością przedłużenia terminu w trybie art. 36 Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Do terminów tych nie wlicza się okresu zawieszenia postępowania, okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu – art. 35 kpa

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od wydanej decyzji wnosi się do Wojewody Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Burmistrza Pisza w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji wszystkim stronom postępowania.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)

Opracował

Elżbieta Jedynak

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Jedynak

Data sporządzenia

piątek, 27 mar 2009 11:32

Data zatwierdzenia

poniedziałek, 30 mar 2009 12:08
Pliki do pobrania:
Data dodania: piątek, 27 mar 2009 11:32
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 mar 2009 12:08
Opublikował(a): Elżbieta Jedynak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2587 razy
Ilość edycji: 2