BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów

Miejsce załatwienia sprawy

Wydział Gospodarki Komunalnej i Rozwoju (pokój nr 12), telefon (087) 424-12-31.
Dokumenty należy złożyć w Punkcie Przyjęć Interesantów Urzędu, na parterze lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Piszu, ul.Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.

Wymagane dokumenty

1. Wniosek do Burmistrza Pisza o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub krzewów. 2. Tytuł prawny do nieruchomości (akt notarialny, wypis z rejestru gruntów lub oświadczenie). 3. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę właściciela. 4. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców (w przypadku spółek prawa handlowego). 5. W przypadku wystąpienia o zgodę na przesadzenie drzew lub krzewów wnioskodawca zobowiązany jest do wskazania miejsca przesadzenia drzew lub krzewów na mapie sytuacyjno-wysokościowej terenu.

Gdzie odebrać formularze:

Formularz wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów można otrzymać w pokoju nr 12, gdzie mieści się Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji. Formularz dostępny jest również na stronie internetowej – link na dole strony.

Opłaty:

1. Opłata skarbowa przy składaniu wniosku w wysokości 5 zł za podanie oraz 50gr za każdy załącznik. 2. Opłata skarbowa za wydanie decyzji w wysokości 20 zł (przedsiębiorcy są zwolnieni od opłaty). 3. Wysokość opłaty określa ustawa o opłacie skarbowej z dnia 9 września 2000r. (Dz.U. Nr 86, poz. 960 z późn.zm.). 4. Znaczki opłaty skarbowej za wydanie decyzji należy doręczyć do Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Piszu przy odbiorze decyzji.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Do 30 dni.

Tryb odwoławczy:

Od decyzji zezwalającej na usuwanie drzew i krzewów służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie, za pośrednictwem Burmistrza Pisza, w terminie czternastu dni od daty jej doręczenia, z obowiązkiem wniesienia opłaty a znaczkach skarbowych w wysokości 5 zł za odwołanie i 50 gr za każdy załącznik. Odwołanie należy złożyć w Punkcie Obsługi Interesantów Urzędu Miejskiego w Piszu(parter) lub przesłać pocztą na adres Urzędu.

Inne wskazówki, uwagi:

1. Decyzję można odebrać osobiście w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Inwestycji (pokój nr 12) lub otrzymać pocztą po wcześniejszym przesłaniu (dostarczeniu) do Urzędu znaczków opłaty skarbowej. 2. Znaczki opłaty skarbowej można również nabyć w siedzibie Urzędu Miejskiego w Piszu – w kasie, pokój nr 51. 3. We wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na usuwanie drzew lub krzewów wskazane jest podanie telefonu kontaktowego w celu telefonicznego ustalenia terminu wizji terenowej dotyczącej oględzin drzew lub krzewów, o usunięcie których wystąpiono.
4. Nie jest wymagane zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów:
• owocowych, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków oraz w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody – na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową,
•sadzonych na plantacjach,
•których wiek nie przekracza 5 lat,
•niszczących nawierzchnię i infrastrukturę drogową , ograniczających widoczność na łukach i skrzyżowaniach, z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
•które utrudniają widoczność sygnalizatorów i pociągów, a także utrudniają eksploatację urządzeń kolejowych albo powodują tworzenie na torowiskach zasp śnieżnych, usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu,
•stanowiących przeszkody lotnicze, usuwanych na podstawie właściwego organu,
•usuwanych w związku z funkcjonowaniem ogrodów botanicznych lub zoologicznych,
•usuwanych na podstawie decyzji właściwego organu z wałów przeciwpowodziowych i terenów w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,
•w lasach.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.). 2. art. 83 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz. 880).

Data sporządzenia

wtorek, 15 lut 2005 09:05

Data zatwierdzenia

środa, 11 maj 2005 07:07
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 15 lut 2005 09:05
Data upublicznienia: środa, 11 maj 2005 07:07
Data przejścia do archiwum: środa, 12 gru 2007 09:29
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Jarosław Andrzej Turski
Artykuł był czytany: 1968 razy