BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawieszenie / Zrzeczenie się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji,
pokój nr 30
tel. 87 424-12-08


Wymagane dokumenty

- Zawiadomienie o zawieszeniu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

lub

- Zawiadomienie o zrzeczeniu się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.

- Oryginał licencji;
- Oryginał wypisu.


Gdzie odebrać formularze:

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji, telefon: 87 424 12 08Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Na licencję służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza. Odwołanie składa się w Punkcie Przyjęć Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

Inne wskazówki, uwagi:

Przewoźnik drogowy może zawiesić wykonywanie transportu drogowego na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.
Przewoźnik zawieszający wykonywanie transportu jest zobowiązany w terminie 14 dni od dnia, w którym został rozpoczęty okres zawieszenia:
- zawiadomić organ, który udzielił licencji o czasowym jej zawieszeniu
- zwrócić do organu licencję na czas jej zawieszenia.

Licencja wygasa w razie:
1) upływu okresu, na który została udzielona;
2) zrzeczenia się jej;
3) śmierci posiadacza licencji,
4) likwidacji albo postanowienia o ogłoszeniu upadłości przedsiębiorcy, któremu została udzielona, chyba że zachodzą okoliczności określone w art. 13 ust. 2;
5) wygaśnięcia zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego - w przypadku licencji wspólnotowej.


W sytuacji zrzeczenia się licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozów osób taksówką przedsiębiorca składa do Urzędu Miejskiego zawiadomienie oraz licencje i wypisy.
Przedsiębiorca zobowiązany jest do zwrotu licencji w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna


Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, o których mowa w art. 8 - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informuję, iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 424 12 00, e-mail: pisz@home.pl
2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@pisz.home.pl,
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Piszu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6)posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7)ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8)podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.


Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.


Data sporządzenia

czwartek, 13 maj 2021 09:43
Data dodania: czwartek, 13 maj 2021 09:43
Data upublicznienia:
Opublikował(a): Monika Miłosek
Zaakceptował(a): Monika Miłosek
Artykuł był czytany: 615 razy