BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji,
pokój nr 30
tel. 87 424-12-08


Wymagane dokumenty

- Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką.
- Załączniki do wniosku:
a)oświadczenie członka/-ów organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową lub osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji.
b)zaświadczenie o niekaralności z sądu, wydane nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
c)oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu ustawowych warunków posiadanie odpowiednich uprawnień do kierowania pojazdem samochodowym;
d)oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu ustawowych warunków o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
e)wykaz pojazdów,
f)kserokopię dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego wraz z adnotacją TAXI,
g)wykaz kierowców

- Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
- Potwierdzenie wpłaty.


Gdzie odebrać formularze:

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji ( pokój nr 30 ), telefon: 87 424 12 08


Opłaty:

Za udzielenie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką pobiera się opłatę :
• za licencję ważną do 15 lat - 200 zł
• za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 250 zł
• za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 300 zł

Za wydanie wypisu pobiera się opłatę w wysokości 11% opłaty jak za udzielenie licencji (za każdy wydany wypis):
• za licencję ważną do 15 lat - 22 zł
• za licencję ważną powyżej 15 do 30 lat - 27,50 zł
• za licencję ważną powyżej 30 do 50 lat - 33 zł

Za wydanie wtórnika licencji w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy pobiera się 10% opłaty jak za udzielenie licencji; w innych przypadkach utraty licencji to 25 % opłaty jak za udzielenie licencji.

Opłatę należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz pok. 5 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu – 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 przed wydaniem licencji.


Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania, a jeżeli sprawa okaże się szczególnie skomplikowana – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania (art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego).

Tryb odwoławczy:

Na licencję służy odwołanie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie za pośrednictwem Burmistrza Pisza. Odwołanie składa się w Punkcie Przyjęć Interesanta Urzędu Miejskiego w Piszu.

Inne wskazówki, uwagi:

Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłaszać na piśmie wszelkie zmiany danych m.in. zmianę pojazdu, zmianę zamieszkania itp., nie później, niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści licencji lub wypisu.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informuję, iż:
1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 424 12 00, e-mail: pisz@home.pl
2)Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@pisz.home.pl,
3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Piszu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4)odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5)Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6)posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.


Data sporządzenia

czwartek, 13 maj 2021 09:38

Data zatwierdzenia

czwartek, 13 maj 2021 09:48
Data dodania: czwartek, 13 maj 2021 09:38
Data upublicznienia: czwartek, 13 maj 2021 09:48
Opublikował(a): Monika Miłosek
Zaakceptował(a): Monika Miłosek
Artykuł był czytany: 410 razy