BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji,
pokój nr 30
tel. 87 424-12-08

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wpis do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie oraz pól biwakowych;
- Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu wpisu do ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie;
- Dowód wpłaty;
- Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji (pokój nr 57)
Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Opłaty:

Wpis do ewidencji jest bezpłatny.
Na wniosek strony może być wydane zaświadczenie o wpisie do ewidencji, za które opłata w wysokości 17,00 zł.

Opłatę należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz pok. 5 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu – 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 przed wydaniem zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w terminie 30 dni od dnia wniesienia podania.

Zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Ewidencję innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie oraz pól biwakowych - obiektu nie będącego obiektem hotelarskim (hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem, schroniskiem młodzieżowym) prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu.

Usługi hotelarskie są to krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych.

Przedsiębiorca lub rolnik, przed rozpoczęciem świadczenia turystom usług hotelarskich w obiekcie innym niż obiekt hotelarski, zobowiązany jest zgłosić obiekt niekategoryzowany, położony na terenie gminy Pisz do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Pisza.

Obiektami niekategoryzowanymi są wszystkie obiekty świadczące usługi hotelarskie, np.: pokoje gościnne, apartamenty, ośrodki wypoczynkowe, itp. (nie będące hotelami, motelami, pensjonatami, kempingami, domami wycieczkowymi). Za inne obiekty, w których mogą być świadczone usługi hotelarskie, uważa się także wynajmowane przez rolników pokoje i miejsca na ustawianie namiotów w prowadzonych przez nich gospodarstwach rolnych, jeżeli obiekty te spełniają minimalne wymagania co do wyposażenia.

Zgłaszany do ewidencji obiekt musi spełniać:
- wymagania budowlane, przeciwpożarowe i sanitarne,
- minimalne wymagania dotyczące wyposażenia i świadczonych usług, które znajdują się w załączniku nr 7 do rozporządzenia w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.

Ewidencjonowanie obiektów świadczących usługi hotelarskie, nie będących obiektami hotelarskimi odbywa się na podstawie oświadczenia przedsiębiorcy, że zgłaszany obiekt spełnia wymogi budowlane, sanitarne i przeciwpożarowe, niezbędne do prowadzenia usług hotelarskich.

Spełnianie w innych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie wymagań budowlanych, sanitarnych i przeciwpożarowych dokumentuje się w zakresie wymagań:
- budowlanych — książką obiektu budowlanego, o której mowa w art. 64 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.), przedstawioną do wglądu organowi dokonującemu kontroli obiektu budowlanego, w przypadku obiektów budowlanych, w stosunku do których obowiązek posiadania książki obiektu budowlanego istnieje na podstawie tej ustawy, a w przypadku gdy obiekt nie posiada książki obiektu budowlanego — protokołem z kontroli obiektu budowlanego;
- przeciwpożarowych — opinią właściwego miejscowo komendanta Państwowej Straży Pożarnej lub osoby wykonującej czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej;
- sanitarnych — opinią właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek informowania organu o:
• zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich;
• uzyskaniu decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu obiektu do rodzaju i nadaniu kategorii;
• zgłoszeniu obiektu do ewidencji innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, prowadzonej przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) — w przypadku ewidencji obiektów hotelarskich prowadzonej przez marszałka województwa, gdy przedsiębiorca wpisany do ewidencji zamierza nadal świadczyć usługi hotelarskie, a nie zamierza już stosować nazwy rodzaju i oznaczenia kategorii obiektu hotelarskiego;
• zmianie działalności sezonowej na stałą lub stałej na sezonową;
• zmianie liczby miejsc noclegowych, liczby jednostek mieszkalnych, zmianie ich struktury, zmianie numeru telefonu, a także — o ile obiekt posiada — o zmianie numeru faksu, adresu poczty elektronicznej oraz adresu strony internetowej;
• zmianie zakresu świadczonych usług, w tym gastronomicznych;
• zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie świadczonych usług.

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 424 12 00, e-mail: pisz@home.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@pisz.home.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Piszu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych;
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie;
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Data sporządzenia

wtorek, 11 sie 2020 13:43

Data zatwierdzenia

wtorek, 11 sie 2020 13:48
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 11 sie 2020 13:43
Data upublicznienia: wtorek, 11 sie 2020 13:48
Opublikował(a): Monika Miłosek
Zaakceptował(a): Monika Miłosek
Artykuł był czytany: 1391 razy