BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Pisza do dnia 31 grudnia 2011 r.

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Miejski w Piszu
Wydział Spraw Obywatelskich i Promocji,
pokój nr 30
tel. 87 424-12-08

Wymagane dokumenty

- Wniosek o wydanie zaświadczenia;
- Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
- Potwierdzenie wpłaty.

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji ( pokój nr 57 ), telefon: 87 424 12 08
Strona internetowa BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia 17 zł.

Opłatę należy wnieść gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Piszu, ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz pok. 5 lub na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Piszu – 28 9364 0000 2002 0007 2065 0001 przed wydaniem zaświadczenia.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Zaświadczenie wydawane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni.

Inne wskazówki, uwagi:

Zaświadczenie potwierdza dane z wpisów, które nie zostały przekazane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), to jest dane:
• o przedsiębiorcach, którzy zakończyli wykonywanie działalności gospodarczej przed 1 lipca 2011 r.;
• o przedsiębiorcach, w zakresie informacji historycznych o wpisie w czasie, gdy organem ewidencyjnym był Burmistrz Pisza (do dnia przekazania wpisu do CEIDG – nie później niż do 31 grudnia 2011 r.).

Z dniem 1 lipca 2011 r. została utworzona Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej prowadzona w systemie teleinformatycznym przez ministra właściwego do spraw gospodarki (CEIDG). Organy ewidencyjne obowiązane były przenieść do dnia 31 grudnia 2011 r. do CEIDG dane przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą oraz tych, którzy ją zawiesili. Dane o przedsiębiorcach znajdują się na stronie www.ceidg.gov.pl


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn. zm.), informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Pisz z siedzibą 12-200 Pisz, ul. Gustawa Gizewiusza 5, tel. 87 424 12 00, e-mail: pisz@home.pl
2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Piszu możliwy jest pod adresem e-mail: inspektor@pisz.home.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań Urzędu Miejskiego w Piszu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, c ogólnego rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa i zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
6) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Podstawa prawna:

- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
- Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Data sporządzenia

wtorek, 11 sie 2020 13:27

Data zatwierdzenia

wtorek, 11 sie 2020 13:40
Pliki do pobrania:
Data dodania: wtorek, 11 sie 2020 13:27
Data upublicznienia: wtorek, 11 sie 2020 13:40
Opublikował(a): Monika Miłosek
Zaakceptował(a): Monika Miłosek
Artykuł był czytany: 585 razy