BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Miejsce załatwienia sprawy

Centralną Ewidencję i Informacje o Działalności Gospodarczej prowadzi w systemie teleinformatycznym Minister Rozwoju i Technologi.

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą:
- samodzielnie wypełnić wniosek za pomocą kreatora na stronie www.firma gov.pl i po podpisaniu go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego samodzielnie dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
- jeżeli osoby te nie posiadają narzędzi elektronicznych umożliwiających potwierdzenie ich tożsamości, mogą wydrukować przygotowany wniosek CEIDG-1 i w ciągu 7 dni od wypełnienia, przyjść z nim do dowolnego urzędu gminy na terenie całego kraju, gdzie zostanie on przekształcony przez urzędnika w dokument elektroniczny i przesłany do CEIDG.

W takim przypadku dniem złożenia wniosku jest dzień, w którym wnioskodawca podpisał wniosek w urzędzie gminy.
- w przypadku braku dostępu do internetu wniosek CEIDG można sporządzić na formularzu papierowym, zgodnym z formularzem elektronicznym.

Wniosek w formie papierowej składany jest do wybranego urzędu gminy, wówczas opatrzony jest własnoręcznym podpisem wnioskodawcy lub wysłany przesyłką rejestrowaną (tj. przesyłką pocztową przyjętą za pokwitowaniem przyjęcia i doręczoną za pokwitowaniem odbioru ) na adres wybranego urzędu gminy, wówczas własnoręczność podpisu wnioskodawcy powinna być poświadczona przez notariusza.

Wymagane dokumenty

- Wniosek CEIGD-1;
- Dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport);
- Karta pobytu wraz z oryginałem decyzji nadającej status cudzoziemcowi w przypadku, gdy wniosek składa osoba zagraniczna, o której mowa w art. 4 ust. 2 lub ust. 4 lub ust. 5 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdzie odebrać formularze:

Wniosek CEIDG-1 obowiązujący na terenie całego kraju oraz instrukcja jego wypełnienia dostępne są pod adresem internetowym:
www.ceidg.gov.pl

Wniosek CEIDG-1 dostępny jest również w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Spraw Obywatelskich i Promocji

Opłaty:

Wszelkie czynności związane z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki są BEZPŁATNE.
Do wszystkich przypadków oferowania wpisu do rejestru przedsiębiorców za opłatą należy podchodzić ze szczególną ostrożnością, gdyż są to oferty komercyjne.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu otrzymania poprawnego wniosku o wpis do CEIDG. Jeżeli wniosek jest niepoprawny, organ gminy niezwłocznie wskazuje wnioskodawcy uchybienia oraz wzywa go do skorygowania lub uzupełnienia wniosek w terminie 7 dni roboczych, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Inne wskazówki, uwagi:

Formularz elektroniczny: www.ceidg.gov.pl

Podstawa prawna:

Pakiet ustaw tworzących Konstytucję Biznesu:

- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r.- Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Opracował

Monika Miłosek

Data sporządzenia

czwartek, 2 kwi 2020 12:42

Data zatwierdzenia

czwartek, 2 kwi 2020 12:58
Data dodania: czwartek, 2 kwi 2020 12:42
Data upublicznienia: czwartek, 2 kwi 2020 12:58
Opublikował(a): Monika Miłosek
Zaakceptował(a): Arkadiusz Kubalewski
Artykuł był czytany: 1164 razy