BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność Gospodarcza

Miejsce załatwienia sprawy

Uwaga Przedsiębiorcy:
Dane dotyczące przedsiębiorców zostały przeniesione z gminnych ewidencji
działalności gospodarczej do systemu CEIDG.

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą mogą:
• samodzielnie wypełnić wniosek za pomocą kreatora na stronie: www.firma.gov.pl i po podpisaniu go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP samodzielnie dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
• jeżeli osoby te nie posiadają narzędzi elektronicznych umożliwiających potwierdzenie ich tożsamości, mogą wydrukować przygotowany wniosek CEIDG-1 i przyjść z nim do dowolnego urzędu gminy na terenie całego kraju, gdzie zostanie on przekształcony przez urzędnika w dokument elektroniczny i przesłany do CEIDG.
• w przypadku braku dostępu do Internetu wniosek CEIDG-1 można wypełnić odręcznie w siedzibie dowolnego urzędu gminy i przy pomocy urzędnika zarejestrować działalność gospodarczą.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi Minister Gospodarki.

Wymagane dokumenty

Formularze:
Wniosek zintegrowany - CEIDG-1 obowiązujący na terenie całego kraju dostępny jest pod adresem internetowym:
www.ceidg.gov.pl
w zakładce "Formularze i instrukcje"

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 dostępna jest pod adresem internetowym:
www.ceidg.gov.pl
w zakładce "Formularze i instrukcje"

Gdzie odebrać formularze:

Formularz jest także dostępny w Urzędzie Miejskim w Piszu w Wydziale Spraw Obywatelskich, Promocji i Turystyki (pokój nr 57), telefon: 424 12 08 lub 423 52 10 wew. 208

Opłaty:

Zgłoszenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zmian we wpisie w tej ewidencji, zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności oraz zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej są wolne od opłat.

Termin załatwienia sprawy (udzielenia odpowiedzi):

Bezpośrednio po wprowadzeniu wniosku do systemu CEIDG.

Inne wskazówki, uwagi:

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie zmiana do ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) . Zmiana pozwala na rejestrację działalności gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mg.gov.pl, pod numerem infolinii 0 801 055 088 oraz w Urzędzie Miejskim w Piszu (pokój nr 57, telefon 87 424 12 08).

Podstawa prawna:

Obowiązujące przepisy:
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.) - wersja ujednolicona
Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764)
Ustawa z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 106, poz. 622 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18 poz. 97 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278 z późn. zm.) transponująca przepisy dyrektywy 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. UE L 376 z 27.12.2006, str. 36)
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy polscy. Obywatele innych państw niż w/w wymienione, którzy:
1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573),
d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e i f,
e) status uchodźcy,
f) ochronę uzupełniającą,
g) zgodę na pobyt tolerowany,
h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
i) wizę, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli przed wydaniem tej wizy byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie lit. c,
2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
3) posiadają ważną Kartę Polaka,
4) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.), dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi
- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
Pozostałe osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, komandytowo – akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Opracował

Mirosława Wrona

Odpowiedzialny za aktualizację informacji:

Elżbieta Charubin, Mirosława Wrona

Data sporządzenia

środa, 1 kwi 2009 10:36

Data zatwierdzenia

środa, 1 kwi 2009 11:22
Data dodania: środa, 1 kwi 2009 10:36
Data upublicznienia: środa, 1 kwi 2009 11:22
Data przejścia do archiwum: wtorek, 28 sie 2018 10:27
Opublikował(a): Mirosława Wrona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 5347 razy