BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja nr 14/15 z działalności Burmistrza Pisza

okres pomiędzy sesjami Rady Miejskiej w Piszu (24 listopada 2015 r. – 1 grudnia 2015 r.)

Ważniejsze działania z zakresu kompetencji poszczególnych wydziałów oraz Urzędu Stanu Cywilnego w Piszu i Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu :

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

 1. 30 listopada 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2015/2016 – zadanie nr 1 (teren miasta Pisz)". Umowę zawarto z Zakładem Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Piszu, za łączną cenę 302.564,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 15 maja 2016 r.
 2. 30 listopada 2015 r. została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania ulic, dróg, chodników, parkingów, wiat, przystanków i zatok autobusowych oraz dojść do zatok na terenie miasta i gminy Pisz w sezonie 2015/2016 – zadanie nr 2 (teren gminy Pisz, poza obszarem miasta Pisz)". Umowę zawarto z Wojciechem Olszewskim prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Olszewski Wojciech PPHU OLECH POL z siedzibą w Łupkach 108d, za łączną cenę 259.200,00 zł brutto. Termin realizacji przedmiotu zamówienia – 17 kwietnia 2016 r.
 3. Ogłoszono nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Inwestycji i Pozyskiwania Funduszy Unijnych. Termin składania ofert - do dnia 14 grudnia 2015 r.
 4. Zakończono procedurę naboru na stanowisko dyrektora Piskiego Zakładu Aktywności Zawodowej „Wieża” w Piszu. Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów wybrano Panią Ewę Lidię Kotlarską  zam. Pisz .

 

WYDZIAŁ INWESTYCJI I POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH

Inwestycje w trakcie czynności odbiorowych:

 1. Remont ulicy Kościuszki w Piszu.
 2. Adaptacja budynku administracyjno - socjalnego do potrzeb Zakładu Aktywności Zawodowej w Piszu przy ul. Gdańskiej 11 w Piszu.

 

WYDZIAŁ ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I NIERUCHOMOŚCI

I.

1. Wydział kontynuuje prace nad rozpoczętymi procedurami w sprawie opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla następujących obszarów:

 

1)      pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz,

2)      części wsi Karwik,

3)      południowo – wschodniej części miasta do granicy administracyjnej miasta Pisz

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

oraz zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a) części wsi Jeglin

b) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu wielofunkcyjnego przy ul. Gdańskiej w Piszu.

2. Ponadto, prowadzone są prace nad zmianą Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz:

1)      części wsi Jeglin,

2)      południowo – wschodniej części miasta Pisz,

3)      północno – wschodniej części gminy Pisz,

4)      dla terenów produkcyjnych w południowej części miasta Pisz,

5)      części wsi Karwik.

3. W związku z opracowaniem:

 • projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w południowo – wschodniej części miasta Pisz, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 20.11.2015 r. – 14.12.2015 r. w pokoju Nr 63 Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w opracowania odbędzie się w dniu 04.12.2015 r. w sali Nr 8 Urzędu Miejskiego w Piszu o godz. 12.00. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03.01.2016 r.
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pomiędzy ulicami: Słubicką, Michała Wołodyjowskiego, Mikołaja Reja w Piszu i granicą administracyjną miasta Pisz, projekt w/w dokumentu wyłożony jest do publicznego wglądu wraz ze strategiczną oceną oddziaływania na środowisko w dniach 20.11.2015 r. – 14.12.2015 r. w pokoju Nr 63 Urzędu Miejskiego w Piszu. Dyskusja publiczna dotycząca projektu w/w opracowania odbędzie się w dniu 04.12.2015 r. w sali Nr 8 Urzędu Miejskiego w Piszu o godz. 12.30. Uwagi do projektu w/w dokumentu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.12.2015 r.

II.

1. Wydano 2 zawiadomienia o nadaniu numerów porządkowych budynkom położonym na terenie gminy Pisz.

2. Sporządzono 5 umów dzierżawy gruntów położonych na terenie miasta i gminy Pisz.

3. Ogłoszono 4 wykazy nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Pisz przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej.

4. Na podstawie aktów notarialnych Gmina Pisz sprzedała 4 nieruchomości położone na terenie miasta i gminy Pisz.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH, PROMOCJI I TURYSTYKI

 1. Rozpoczęto przygotowania do zorganizowania wyjazdu młodzieży z gminy Pisz na
  Niemiecko – Skandynawski Tydzień Muzyczny- 2015 w Scheersburgu, który odbędzie się w dniach 19-29.03.2016 r.
 2. Złożono 4 wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny. Ogółem z Karty Dużej Rodziny korzysta 339 rodzin tj. 1770 osób.

 

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ OCHRONY ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

1. Wydano 55 decyzji w sprawie dodatku mieszkaniowego i 1 decyzję w sprawie dodatku energetycznego.

2. Przygotowano zlecenie dla PPUH „ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2 F, 12-230 Biała Piska na wykonanie prac związanych z:

a) usunięciem:

- 2 szt. drzew gat. olsza czarna o obwodach pni 131 cm i 154 cm z działki oznaczonej nr geod. 33 obręb Maldanin, będącej własnością Gminy Pisz

- świerku pospolitego o obwodzie pnia 125 cm z działki oznaczonej nr geod. 5/5 obręb Wiartel, będącej własnością Gminy Pisz,

b) przycięciem:

- gałęzi 3 drzew, zagrażających bezpieczeństwu, zlokalizowanych w pasie drogowym drogi położonej na działce o nr geod. 166 w miejscowości Zawady,

- gałęzi 10 drzew, zagrażających bezpieczeństwu , zlokalizowanych w pasie drogowym drogi położonej na działce o nr geod. 15 w miejscowości Liski.

na łączną kwotę brutto 2408,40 zł.

3. Przygotowano zlecenie dla PPUH „ELEKTROMET” Iwona i Robert Barma, ul. Dolna 2 F, 12-230 Biała Piska na wykonanie prac związanych z generalnym remontem iluminacji świetlnych w ilości 37 sztuk, w technologii LED (montowanych na ulicznych słupach oświetleniowych) polegającym na całkowitej wymianie zepsutego węża żarówkowego na wąż LED o łącznej długości 303 mb oraz wykonaniu kompletnego okablowania dla każdej z powyższych iluminacji świetlnych, na łączną kwotę brutto 4101,45 zł.

4. Rozpatrywano i prowadzono 17 spraw dotyczących usunięcia drzew.

 

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

            W powyższym okresie do Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynęły 194 wnioski o udzielenie pomocy społecznej i 64 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych. Łącznie wydane zostały 434 decyzje, w tym 281 decyzji przyznających pomoc społeczną i 153 decyzje w sprawach świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. Pracownicy socjalni przeprowadzili 135 rodzinnych wywiadów środowiskowych. Na świadczenia pomocy społecznej wydatkowano kwotę 278.816,25 zł (zasiłki celowe, okresowe, stałe, dożywianie, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej, składki zdrowotne, opłaty za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych, prace społecznie użyteczne), na świadczenia rodzinne i opiekuńcze wydatkowano 587.484,60 zł, na fundusz alimentacyjny 124.816,70 .

            Ośrodek udzielał pomocy materialnej na zakup żywności, odzieży, obuwia, opału oraz leków. Finansowano talony na zakup „gorącego posiłku” dla osób bezdomnych.

W okresie sprawozdawczym, wysłano 30 informacji do dłużników o przyznaniu osobom uprawnionym świadczeń z funduszu.

W ramach realizacji programu „Droga życia” skierowanego do osób przewlekle psychicznie chorych lub niepełnosprawnych umysłowo oraz do członków ich rodzin, w okresie sprawozdawczym zorganizowano grupowy wyjazd na spektakl teatralny do Warszawy. Przeprowadzono również zajęcia informatyczno-edukacyjne, zajęcia sportowo- aktywizujące oraz spotkania z animatorem czasu wolnego w domach uczestników.

W ramach prowadzenia procedury „Niebieska Karta” odbyły się 2 spotkania grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele różnych instytucji. Rozpatrywano 14 spraw dotyczących przemocy.

W okresie sprawozdawczym Ośrodek świadczył usługi przewozowe na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Częstotliwość zleceń uzależniona była od potrzeb indywidualnych osób lub instytucji.

Podopieczni Ośrodka nadal korzystają z bezpłatnych porad prawnych w ramach dyżuru prawnika organizowanego w każdy piątek w siedzibie Ośrodka.

 

 

Data powstania: piątek, 4 gru 2015 14:55
Data opublikowania: piątek, 4 gru 2015 16:05
Opublikował(a): Małgorzata Kowalczyk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1618 razy